Характеристика на обучението по английски език в Първи клас

Обучението по английски език на Първокласници във фондация “Английски клуб” поставя акцент на изграждане на комуникативните умения както следва:

1. Представяне и кратка информация за себе си.
2. Демонстриране разбиране на кратки инструкции чрез подходящи действия и реакции.
3. Отговаряне на въпроси с кратки стандартни отговори.
4. Усвояване на оптимален за възрастта речников фонд за семейството, животните, цветове, цифри и посоки.

Функции:

1. Размен на информация по модел.
2. Интерпретиране на лична информация.
3. Идентифициране и наименоване на предмети по теми.

Език – разбиране и продукция

Граматика:
1. Разбиране:
– Формиране на адекватни реакции на определени команди – стани, седни, слушай, повтори, иди, ела, вземи, донеси, докосни, посочи, намери и др.
– Въпросителни думи – Какво, Къде, Защо, Как, Колко.
– Показателни местоимения – това, онова,

2. Разбиране и употреба
– Сегашно просто време на глагола „съм”.
– Съществителни имена от ежедневната лексика с формите им за единствено и множествено число.
– Прости прилагателни.
– Лични и притежателни местоимения.

3.Лексика:
– Лична информация.
– Предмети в непосредствена близост.
– Части на тялото.
– Животни.
– Семейство и дом.
– Цифрите до 10.
– Цветове.
– Облекло.

4.Фонология:
– Правилно произношение на отделни звуци при формиране на разбираеми думи.
– Подходяща интонация.