Летни курсове по английски език 1-4 клас

ЛЕТНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Обучението включва модул „Ограмотяване”. Уроците се провеждат 2 х 2 уч. ч. седмично в часове удобни на родителите.Това се уточнява при формиране на групите. .Учебният час е с продължителност 40 мин. Обучението се провежда    в групи от  6-8 деца.

 ЛЕТНИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 2-4 КЛАС

1. Интензивни курсове по английски език през лятната ваканция

Интензивните курсове се провеждат 3 пъти седмично по 2 учебни часа. Учебният час е с продължителност 40 мин.  Това обучение е полезно за ученици, които желаят да наваксат материала от учебната година и за  амбициозни деца, които целят повишаване на нивото си през летния период..

Обучението включва изучаване на основните граматични структури, времената, изрази, думи и изработването на проект “Чудесата на света”.

2. Курсове по английски език с нормална интензивност.

Курсовете се провеждат 2 пъти седмично по 2 уч. ч.  Това обучение е предназначено за ученици, които целят поддържане на нивото  през летния период. Учебният материал включва забавни четива с разбиране, писане на забавни истории, учебни филми със задание, разговори и разработване на проект “Чудесата на света”.

Обучението се провежда по учебни материали на National Geographic.

Обучението се провежда по учебници на National Geographic.

——————————————————————————————————————-

Обучението по английски език в Начален курс във фондация “Английски клуб”

има следната характеристика:

Обучението поставя акцент на изграждане на комуникативните умения както следва:

1. Представяне и кратка информация за себе си.
2. Демонстриране разбиране на кратки инструкции чрез подходящи действия и реакции.
3. Отговаряне на въпроси с кратки стандартни отговори.
4. Усвояване на оптимален за възрастта речников фонд за семейството, животните, цветове, цифри и посоки.

Функции:

1. Размен на информация по модел.
2. Интерпретиране на лична информация.
3. Идентифициране и наименоване на предмети по теми.

Език – разбиране и продукция

Граматика:
1. Разбиране:
– Формиране на адекватни реакции на определени команди – стани, седни, слушай, повтори, иди, ела, вземи, донеси, докосни, посочи, намери и др.
– Въпросителни думи – Какво, Къде, Защо, Как, Колко.
– Показателни местоимения – това, онова,

2. Разбиране и употреба
– Сегашно просто време на глагола „съм”.
– Съществителни имена от ежедневната лексика с формите им за единствено и множествено число.
– Прости прилагателни.
– Лични и притежателни местоимения.

3.Лексика:
– Лична информация.
– Предмети в непосредствена близост.
– Части на тялото.
– Животни.
– Семейство и дом.
– Цифрите до 10.
– Цветове.
– Облекло.

4.Фонология:
– Правилно произношение на отделни звуци при формиране на разбираеми думи.
– Подходяща интонация.

Какви са целите на ранното чуждоезиково обучение?

1. Развиване на способността за разбиране, особено в областта на устната реч – обучаваните трябва да разграничават някои езикови елементи, позволяващи изграждане на смислово съобщение.
2. Да се подтикват обучаваните да слушат, разграничават, разпознават и възпроизвеждат звуци, ритми, съзвучия, интонационни схеми, свързани с произношението на чуждия език.
3. Да се подтикнат обучаваните да усвоят, с цел изграждане на възможност за изразяване, на основни речеви функции, представени в относително прости, разнообразни, мотивиращи комуникативни ситуации, които са белязани в културен план и имат някакъв смисъл за детето.
4. Да се благоприятства едно първо осъзнаване на функционирането на езика.
5. Да се отвори съзнанието на обучаването към реалностите на един чужд свят.
6. Да се изграждат умения за разбиране и говорене – предлаганите дейности визират прости ситуации и устна продукция на реч (съвети и указания, песни, скоропоговорки, кратки диалози, скечове, приказки, къси разкази)
7. Да се избягва експлицитен начин за представяне на граматиката. да се прилага евристичен подход.
8. Да се съчетае езиковото обучение с обучението по странознание – правилният подход е двете да вървят заедно (никога едното без другото).