П О К А Н А

за свикване на общо събрание на ФОНДАЦИЯ „АНГЛИЙСКИ КЛУБ“   

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на ФОНДАЦИЯ „АНГЛИЙСКИ КЛУБ“   с ЕИК 125511480

От: Управителния съвет в състав: Розета Евгениева Стойчева- председател и членове Анастасия Ангелова Барева, Силвия Руменова Петрова, Нели Костадинова Ямболиева и Ивелина Балабанова

  Уважаеми членове на фондацията,

        Уведомяваме Ви, че свикваме общо събрание на фондацията по инициатива  на представляващият фондацията и председател на управителния съвет Розета Евгениева  Стойчева. Събранието ще се състои на 27.06.2024 г. от 10:00 часа на адреса на фондацията, а именно: гр. Търговище, ул. Христо Ботев № 1, вх.Б, ап.4, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за освобождаване на членове на фондацията и приемане на  нови членове по тяхна молба;
  • Вземане на решение за освобождаване на членове управителния съвет.
  • Вземане на решение избиране на нови членове на Управителния съвет.
  • Вземане на решение за промяна на целия състав на Настоятелството- освобождаването на всички членове и избор на нови членове
  • Вземане на решение за промяна на устава на фондацията, а именно: за в бъдеще да отпадни необходимостта за обявяване на покана в държавен вестник за свикване на общо събрание на фондацията, а именно да отпадне частта от чл.8, ал.3 от устава, гласяща: „Свикването става с обявление в Държавен вестник“.

Настоящата покана е съставена въз основа на проведено заседание на Управителния съвет на Фондацията на 19.04.2024 г.