Документи за лагера

ИНФОКАРТОН

Име: ____________________________________________________________________________________________

име презиме фамилия

 1. Дата на раждане: ____/___/______ 3. Пол: М Ж
 2. Домашен адрес: __________________________________________________________________________________
 3. 4. Телефон #: ________________________________ E-mail: _______________________________________________
 4. 5. Гражданство: ____________________________________________________________________________________
 5. 6. Имате ли някакви алергии? Да. Към какво? ___________________________________________ Не
 6. 7. Вегетарианец ли сте? Да Не Специален режим на хранене____________

Изучавали ли сте английски език до сега? Да, за колко време __________________ Не

Ученик съм в (име на училището) ___________________________________________________Клас ______________

Родител / настойник (име): ___________________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________________________________

Телефон #: ___________________________ E-mail: ________________________________________________________

Били ли сте далеч от семейството си до сега? Да. За колко време _____________; Не

Родителско съгласие за медицинска намеса в спешни случаи

Долуподписаният __________________________________________________________,

име на родителя/настойника

давам съгласието си квалифициран лекар или хирург да изпълни вместо мен и от мое име правата и задълженията, които имам като родител/настойник , относно съгласие за назначаване на подходящо лечение в случаите, когато детето ми се нуждае от спешна медицинска помощ.

Разрешаваме нашето дете да участва в Международния летен езиков лагер “ENGLISH CLUB 2019 организиран от Фондация “Английски клуб” г. във Варна

Родител/настойник (подпис) _______________________________________Дата_______________________

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Способността да се разбираме и да комуникираме на чужди езици е основно умение на всички нас като европейски граждани.

ДЕКЛАРАЦИЯ С ПРАВИЛА НА ЛЕТНИЯ ЕЗИКОВ ЛАГЕР “ENGLISH CLUB- 2017”

Прочетете и се запознайте с правилата на лагера.

Подпишете Декларацията заедно със своите родители.

В качеството си на гражданин на Европа и представител на моята държава , България, на Летен Езиков Лагер ‘English Club 2019’, декларирам да спазвам споменатите по-долу правила.

 1. Няма да употребявам наркотици и няма да разпространявам такива.
 2. Няма да пуша цигари и да употребявам спиртни напитки и няма да разпространявам такива.
 3. Ще спазвам режима на лагера във вида , в който е обявен. Стриктно ще спазвам обявения вечерен час за лягане.
 4. Ще присъствам на всички учебни занимания без изключение и ще участвам активно в часовете.Ще говоря английски език през цялото време, включително и по време на хранене.
 5. Няма да проявявам никаква агресия /физическо насилие, обидни думи/ към другите лагерници и преподаватели.
 6. Няма да напускам района на лагера освен с изричното разрешение на Директора на лагера.
 7. Няма да допускам външни лица в лагера освен родителите си след получено разрешение от Директора на лагера.
 8. Няма да осъществявам по никакъв начин контакти с външни, непознати лица.
 9. Ще спазвам всички разпореждания на придружаващия преподавател на плажа. Ще спазвам всички правила за безопасност.
 10. Приемам и осъзнавам равностойното си положение с лагерниците от други държави и по никакъв начин няма да демонстрирам превъзходство на своята държава.
 11. Ще уважавам и изпълнявам всички изисквания на Директора на лагера и на целия преподавателски персонал.
 12. Няма да руша и унищожавам имуществото в лагера.Наясно съм, че родителите ми носят пълна материална отговорност и ще възстановяват щетите на 100% +50% глоба.
 13. Няма да присвоявам чужди вещи и ще уведомя Директора на лагера , ако съм свидетел на подобна постъпка.
 14. За всички свои постъпки нося лична отговорност.

При условие, чe наруша поне едно от тези правила, ДЕКЛАРИРАМ съгласието си да бъда отстранен от лагера без да ми се възстановява остатъка от сумата .

Име :____________________________________________________подпис:________________________

улица: _______________________________________________град: ______________________________

телефон/GSM:_____________________ел.поща______________________________дата______________

Подпис на родител /настойник: ______________________________GSM__________________________